Cenu aptauja uzņēmuma audita pakalpojumu un zvērināta revidenta atzinuma par 2011.gada pārskatu sniegšanai

               Privatizējamā akciju sabiedrība "Latvijas Nafta", kas atrodas maksātnespējas procesā, informē, ka tiek veikta cenu aptauja uzņēmuma audita pakalpojumu un zvērināta revidenta atzinuma par 2011.gada pārskatu sniegšanai. Visas personas tiek aicinātas iesniegt rakstveida piedāvājumus elektroniskā veidā par minēto pakalpojumu sniegšanu, norādot cenu (bez PVN). Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvājuma cena. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 10.aprīlim.

               Piedāvājumi jānosūta PAS "Latvijas Nafta" valdes loceklim Ilonai Gorodeckai elektroniskā veidā uz adresi: ilona@lnafta.lv līdz 2012.gada 2.martam plkst. 15.00. Piedāvājumam jāpievieno paziņojums par atbilstību sekojošiem kritērijiem: pretendentam jābūt pieredzei minēto pakalpojumu sniegšanas jomā, jāpārzina attiecīgie normatīvie akti un standarti, tai skaitā maksātnespējas procesa ierobežojumi. Pretendentam ir jābūt spēkā esošai licencei un pēdējā saimnieciskajā gadā jābūt veiktām vismaz trim darbībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanā, nedrīkst būt pārkāpumi vai gadījumi licences apturēšanā vai citiem profesionāliem pārkāpumiem.

           Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. PAS "Latvijas Nafta" sazināsies ar pretendentu (-iem), kuram (-iem) saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem tiks piešķirtas tiesības slēgt pakalpojuma līgumu.

              Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas PAS "Latvijas Nafta" patur tiesības pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta attiecībā uz visu vai daļu no cenu aptaujā piedāvātā apjoma, kā arī lemt par sarunu procedūras piemērošanu attiecībā uz cenu aptaujā piedāvāto pakalpojumu sniegšanu.

 

« Atpakaļ