Dīzeļdegviela

Uzņēmums nodarbojas ar augstas kvalitātes dīzeļdegvielas tirdzniecību. Piedāvātie produkti atbilst visiem Eiropas kvalitātes standartiem.

Mēs piedāvājam sezonai atbilstošu dīzeļdegvielu:

Produktu kvalitāte

DROŠĪBAS DATU LAPA (DĪZEĻDEGVIELA)

Saturs:

 1. Vielas un firmas identifikācija
 2. Iespējamie riski
 3. Sastāvs / Informācija par sastāvdaļām
 4. Pirmās palīdzības pasākumi
 5. Ugunsdzēsības pasākumi
 6. Negadījumu novēršanas pasākumi
 7. Pārkraušana un glabāšana
 8. Iedarbības kontrole / Individuālā aizsardzība
 9. Fiziskās un ķīmiskās īpašības
 10. Stabilitāte un reaktivitāte
 11. Toksikoloģiskā informācija
 12. Ekoloģiskā informācija
 13. Utilizācijas apsvērumi
 14. Transporta informācija
 15. Regulējoša informācija
 16. Cita informācija

Apskatīt PDF formātā

Apskatīt PDF formātā